Prayer-for-COVID-19-Protection

Tagalog Opening Prayer for Any Occasion

(Dear God, before anything else, we would like to thank you for all the generous blessings you have been granting us.)
Mahal na Panginoon, bago ang lahat, nais ka naming pasalamatan sa mga maraming biyaya na ibinibigay mo sa amin.

(Once more, we come to you in bended knees, to pray that you bless this present event)
Muli, naninikluhod kami sa haparan mo na sana bendisyonan mo ang kasalukyan naming okasyon.

(May you bless the organizers of this event, so that their goals would be fulfilled.)
Sana bendisyunan mo ang mga naghanda para dito sa okasyon na ito para ang mga layunin nila ay makamit.

(May you bless all the people present in this event, so that they will actively participate.)
Sana bendisyunan mo lahat ng mga taong dumalo sa okasyon na ito para maging aktibo sila sa lahat ang actibidades.

(May you also bless our loved ones that we left at home and keep them safe.)
Sana bendisyunan mo rin ang mga mahal namin sa buhay na naiwan sa aming mga tahanan at ilayo mo sila sa panganib.

(May we all realize that we must come together in your name to fulfil the goals of this activity.)
Sana mapagtanto namin na kelangan naming magkaisa sa ngalan mo para makamit namin ang mga layunin ng aktibidad na ito.

(May we see “you” in each other and treat everyone as you would have wanted us.)
Sana makita ka namin sa isa’t isa, at tratuhin naming ang bawat isa katulad ng gusto mong gawin namin.

(All these we ask in Jesus; name, amen.)
Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus, Amen.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!